Sirtuin 1 activator alleviated lethal inflammatory injury via promotion of autophagic degradation of pyruvate kinase M2

  • Impact factors: 5.988
  • Publication: Frontiers in Pharmacology
  • Author:Shuang Zhao, Yili Sun, Xicheng Wu, Yongqiang Yang, Kerui Fan, Kai Hu, Yasha Qin, Kexin Li, Ling Lin, Kun Chen, Yuhua Ma, Min Zhu, Gang Liu, Li Zhang
  • DOI citation-doi:10.3389/fphar.2023.1092943
  • Date:2023-04-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation