Specific dilation pattern in placental circulation and the NO/sGC role in preeclampsia placental vessels

  • Impact factors: 6.055
  • Publication: Frontiers in Endocrinology
  • Author:Jiaqi Tang, Yumeng Zhang, Ze Zhang, Jianying Tao, Jue Wu, Qiutong Zheng, Ting Xu, Na Li, Zhice Xu
  • DOI citation-doi:10.3389/fendo.2023.1182636
  • Date:2023-05-24

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation