SRBI deficiency induces iron overload and ferroptosis in renal tubular epithelial cells via HIF-1α/TFR1 signaling pathway

  • Impact factors: 6.6
  • Publication: ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING
  • Author:Ms. Lijiao Yang, Ms. Qing Liu, Ms. Qianyu Lu, Dr. Jing-Jie Xiao, Mr. An-Yao Fu, Ms. Shan Wang, Ms. Lihua Ni, Mr. Jun-Wei Hu, Dr. Hong Yu, Prof. Xiaoyan Wu, Dr. Bai-Fang Zhang
  • DOI citation-doi:10.1089/ars.2023.0380
  • Date:2023-12-07

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation