Structural Optimization of Cannabidiol as Multifunctional Cosmetic Raw Materials

  • Impact factors: 7.675
  • Publication: Antioxidants
  • Author:Xuelian Chen, Jie Su, Runan Wang, Rui Hao, Chenggong Fu, Jingjing Chen, Jiazhong Li, Xin Wang
  • DOI citation-doi:10.3390/antiox12020314
  • Date:2023-01-29

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation