Structure-Directed Discovery of Potent Soluble Epoxide Hydrolase Inhibitors for the Treatment of Inflammatory Diseases

  • Impact factors: 8.039
  • Publication: JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
  • Author:Yuanguang Chen, Lu Chen, Huashen Xu, Ruolin Cao, Christophe Morisseau, Maoying Zhang, Yajie Shi, Bruce D. Hammock, Jieru Wang, Junning Zhuang, Zhongbo Liu, Guoliang Chen
  • DOI citation-doi:10.1021/acs.jmedchem.2c01996
  • Date:2023-01-23

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation