Study on the Comprehensive Phytochemicals and the Anti-Ulcerative Colitis Effect of Saussurea pulchella

  • Impact factors: 4.927
  • Publication: MOLECULES
  • Author:Yunhe Liu, Caixia Wang, Junzhe Wu, Luying Tan, Peng Gao, Sinuo Wu, Daohao Tang, Qianyun Wang, Cuizhu Wang, Pingya Li, Jinping Liu
  • DOI citation-doi:10.3390/molecules28041526
  • Date:2023-02-04

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation