Sulfated glucuronomannan hexamer inhibits lipid accumulation and ameliorates atherosclerosis in apolipoprotein E-deficient mice

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: Journal of Functional Foods
  • Author:Yizhong Bao, Xihao Wang, Wei Mao, Xinyao Li, Jiangjie Lou, Weihua Jin, Genxiang Mao, Lijiang Tang, Yingzheng Weng
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jff.2023.105742
  • Date:2023-08-24

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation