Synergistic anti-oxidant and anti-inflammatory effects of ceria/resatorvid co-decorated nanoparticles for acute lung injury therapy

  • Impact factors: 10.2
  • Publication: JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY
  • Author:Wu Yue, Zhang Yawen, Tang Xuanyu, Ye Shuhui, Shao Jingjing, Tu Linglan, Pan Junzhi, Chen Lingfeng, Liang Guang, Yin Lina
  • DOI citation-doi:10.1186/s12951-023-02237-y
  • Date:2023-12-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation