(–)-Syringaresinol Attenuates Ulcerative Colitis By Improving Intestinal Epithelial Barrier Function And Inhibiting Inflammatory Responses

  • Impact factors: 7.9
  • Publication: PHYTOMEDICINE
  • Author:Yunhe Liu, Junzhe Wu, Luying Tan, Zhuoqiao Li, Peng Gao, Shanmei He, Qianyun Wang, Daohao Tang, Cuizhu Wang, Fang Wang, Pingya Li, Jinping Liu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phymed.2023.155292
  • Date:2023-12-23

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation