Tangzhiqing decoction attenuates cognitive dysfunction of mice with type 2 diabetes by regulating AMPK/mTOR autophagy signaling pathway

  • Impact factors: 5.4
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Wenqiang Yao, Qing Zhang, Yun Zhao, Xiru Xu, Shu Zhang, Xu Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.117536
  • Date:2023-12-04

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation