Targeted VEGFA therapy in regulating early acute kidney injury and late fibrosis

  • Impact factors: 7.169
  • Publication: ACTA PHARMACOLOGICA SINICA
  • Author:Huang Meng-jie, Ji Yu-wei, Chen Jian-wen, Li Duo, Zhou Tian, Qi Peng, Wang Xu, Li Xiao-fan, Zhang Yi-fan, Yu Xiang, Wu Ling-ling, Sun Xue-feng, Cai Guang-yan, Chen Xiang-mei, Hong Quan, Feng Zhe
  • DOI citation-doi:10.1038/s41401-023-01070-1
  • Date:2023-04-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation