Targeting and cytotoxicity of chimeric antigen receptor T cells grafted with PD1 extramembrane domain

  • Impact factors: 10.9
  • Publication: Experimental Hematology & Oncology
  • Author:Zhang Ang, Wang Shenyu, Sun Yao, Zhang Yikun, Zhao Long, Yang Yang, Zhang Yijian, Xu Lei, Lei Yangyang, Du Jie, Chen Hu, Duan Lian, He Mingyi, Shi Lintao, Liu Lei, Wang Quanjun, Hu Liangding, Zhang Bin
  • DOI citation-doi:10.1186/s40164-023-00438-7
  • Date:2023-09-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation