Targeting NRF2 uncovered an intrinsic susceptibility of acute myeloid leukemia cells to ferroptosis

  • Impact factors: 8.593
  • Publication: Experimental Hematology & Oncology
  • Author:Liu Xin, Zhong Shuxin, Qiu Kangjie, Chen Xi, Wu Weiyue, Zheng Jiamian, Liu Yanwen, Wu Haolong, Fan Shiyun, Nie Dingrui, Wang Xianfeng, Yu Zhi, Liao Ziwei, Zhong Mengjun, Li Yangqiu, Zeng Chengwu
  • DOI citation-doi:10.1186/s40164-023-00411-4
  • Date:2023-05-17

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation