Targeting progranulin alleviated silica particles-induced pulmonary inflammation and fibrosis via decreasing Il-6 and Tgf-β1/Smad

  • Impact factors: 13.6
  • Publication: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
  • Author:Manyu Zhao, Mengzhu Wang, Xuxi Chen, Ying Gao, Qing Chen, Liqun Wang, Qixue Bao, Donglei Sun, Wen Du, Yunyi Xu, Linshen Xie, Xia Jiang, Ling Zhang, Lijun Peng, Ben Zhang, Yuqin Yao
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jhazmat.2023.133199
  • Date:2023-12-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation