Targeting RPA promotes autophagic flux and the antitumor response to radiation in nasopharyngeal carcinoma

  • Impact factors: 7.4
  • Publication: Journal of Translational Medicine
  • Author:Feng Yanchun, Jiang Yingming, Liu Jun, Liu Jiaqi, Shi Mengchen, Chen Junxiong, Zhang Jingdan, Tian Yu, Yang Xiangling, Liu Huanliang
  • DOI citation-doi:10.1186/s12967-023-04574-w
  • Date:2023-10-19

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation