Temperature sensitive liposome based cancer nanomedicine enables tumour lymph node immune microenvironment remodelling

  • Impact factors: 17.694
  • Publication: Nature Communications
  • Author:Fu Shunli, Chang Lili, Liu Shujun, Gao Tong, Sang Xiao, Zhang Zipeng, Mu Weiwei, Liu Xiaoqing, Liang Shuang, Yang Han, Yang Huizhen, Ma Qingping, Liu Yongjun, Zhang Na
  • DOI citation-doi:10.1038/s41467-023-38014-6
  • Date:2023-04-19

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation