Tenofovir alters the immune microenvironment of pregnant women with hepatitis B virus infection: Evidence from single-cell RNA sequencing

  • Impact factors: 5.714
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Xia Li, Hong-Yan Wang, Fan Gao, Fan-Fan Guo, Xiao-Na Wang, Yi-Xia Pan, Gui-Qin Bai
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.110245
  • Date:2023-05-08

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation