Tetrahedral framework nucleic acid nanomaterials reduce the inflammatory damage in sepsis by inhibiting pyroptosis

  • Impact factors: 8.755
  • Publication: CELL PROLIFERATION
  • Author:Xingyu Chen, Jiajun He, Yu Xie, Tianxu Zhang, Songhang Li, Yuxuan Zhao, Nan Hu, Xiaoxiao Cai
  • DOI citation-doi:10.1111/cpr.13424
  • Date:2023-02-17

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation