The cold-inducible RNA-binding protein—Thioredoxin 1 pathway ameliorates mitochondrial dysfunction and mitochondrial dynamin-related protein 1 level in the hippocampus of aged mice with perioperative neurocognitive dysfunction

  • Impact factors: 5.5
  • Publication: CNS Neuroscience & Therapeutics
  • Author:Jingyao Huang, Yongliang Zhu, Yongxin Liu, Rui Zhang, Zhenjiang Zhang, Jie Liu, Zhihao Zhang, Yingxia Liang, Baoyu Ma
  • DOI citation-doi:10.1111/cns.14433
  • Date:2023-08-29

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation