The CTBP2-PCIF1 complex regulates m6Am modification of mRNA in head and neck squamous cell carcinoma

  • Impact factors: 15.9
  • Publication: JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION
  • Author:Kang Li, Jie Chen, Caihua Zhang, Maosheng Cheng, Shuang Chen, Wei Song, Chunlong Yang, Rongsong Ling, Zhi Chen, Xiaocheng Wang, Gan Xiong, Jieyi Ma, Yan Zhu, Quan Yuan, Qi Liu, Liang Peng, Qianming Chen, Demeng Chen
  • DOI citation-doi:10.1172/JCI170173
  • Date:2023-08-29

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation