The CXCL10/CXCR3 axis regulates Th1 cell differentiation and migration in experimental autoimmune prostatitis through the PI3K/AKT pathway

  • Impact factors: 4.5
  • Publication: Andrology
  • Author:Shao-Yu Yue, Di Niu, Wen-Ming Ma, Yu Guan, Qiu-Shi Liu, Xiao-Bin Wang, Yun-Zheng Xiao, Jialin Meng, Ke Ding, Li Zhang, He-Xi Du, Chao-Zhao Liang
  • DOI citation-doi:10.1111/andr.13571
  • Date:2023-12-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation