The Deubiquitinase USP28 Maintains the Expression of the Transcription Factor MYCN and Is Essential in Neuroblastoma Cells

  • Impact factors: 5.486
  • Publication: JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY
  • Author:Junjun Li, Jin Peng, Lingzhi Wu, Xiang Shen, Xinghua Zhen, Yimao Zhang, Huailu Ma, Yongfeng Xu, Qunli Xiong, Qing Zhu, Pumin Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jbc.2023.104856
  • Date:2023-05-23

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation