The developmental regulator HAND1 inhibits gastric carcinogenesis through enhancing ER stress apoptosis via targeting CHOP and BAK which is augmented by cisplatin

  • Impact factors: 10.75
  • Publication: International Journal of Biological Sciences
  • Author:Kuang, Yeye;He, Zhanglian;Li, Lili;Wang, Chan;Cheng, Xiaoqing;Shi, Qinglan;Fu, Guoxiang;Ying, Jianming;Tao, Qian;Hu, Xiaotong
  • DOI citation-doi:10.7150/ijbs.76345
  • Date:2023-01-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation