The Effect of an Extract of Sappanwood, Protosappanin A and Protosappanin B on Osteogenesis in Periodontitis

  • Impact factors: 3.1
  • Publication: Frontiers in Bioscience-Landmark
  • Author:Xiaodan Zheng, Jingqiu Chen, Nanquan Rao, Chun Yang, Juan Liu, Jun Zhang, Yanhong Li
  • DOI citation-doi:10.31083/j.fbl2808172
  • Date:2023-08-18

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation