The effect of blood flow restriction exercise on N-lactoylphenylalanine and appetite regulation in obese adults: a cross-design study

  • Impact factors: 5.2
  • Publication: Frontiers in Endocrinology
  • Author:Shuoqi Li, Rong Guo, Juncheng Wang, Xinyu Zheng, Shuo Zhao, Zhiru Zhang, Wenbing Yu, Shiming Li, Peng Zheng
  • DOI citation-doi:10.3389/fendo.2023.1289574
  • Date:2023-12-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation