The efficacy and mechanism of salmeterol against influenza A virus in vitro and in vivo

  • Impact factors: 5.714
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Jun Zhao, Lvjie Xu, Yiming Bai, Chao Wang, Pengfei Guo, Zhe Wang, Guanhua Du, Ailin Liu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.110226
  • Date:2023-05-07

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation