The IRF1/GBP5 axis promotes osteoarthritis progression by activating chondrocyte pyroptosis

  • Impact factors: 6.6
  • Publication: Journal of Orthopaedic Translation
  • Author:Hao Tang, Xiaoshan Gong, Jingjin Dai, Jun Gu, Zicai Dong, Yuan Xu, Zhaoyang Hu, Chunrong Zhao, Jiezhong Deng, Shiwu Dong
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jot.2023.11.005
  • Date:2023-12-29

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation