The Natural Alkaloid (−)-N-Hydroxyapiosporamide Suppresses Colorectal Tumor Progression as an NF-κB Pathway Inhibitor by Targeting the TAK1–TRAF6 Complex

  • Impact factors: 4.803
  • Publication: JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS
  • Author:Li Feng, Ran-Ran Shang, Xin-Jia Wang, Ling Li, Xin Li, Yuan-Xiang Gong, Li-Yuan Shi, Jing-Wen Wang, Zhi-Yu Qian, Ning-Hua Tan, Zhe Wang
  • DOI citation-doi:10.1021/acs.jnatprod.3c00125
  • Date:2023-05-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation