The novel biomarkers for assessing clinical benefits of continuous renal replacement therapy in pediatric sepsis: a pilot study

  • Impact factors: 5
  • Publication: Clinical Proteomics
  • Author:Cui Yun, Feng Shuyun, Miao Huijie, Liu Tiantian, Shi Jingyi, Dou Jiaying, Wang Chunxia, Zhang Yucai
  • DOI citation-doi:10.1186/s12014-023-09392-2
  • Date:2023-01-18

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation