The Potential Diagnostic Biomarkers for the IgG Subclass in Coal Workers’ Pneumoconiosis

  • Impact factors: 4.493
  • Publication: Journal of Immunology Research
  • Author:Zhao-Guo Li, Bai-Cun Li, Zhi-Wei Li, Hui-Yuan Hu, Xia Ma, Hong Cao, Zhi-Hua Yu, Hua-Ping Dai, Jing Wang, Chen Wang
  • DOI citation-doi:10.1155/2023/9233386
  • Date:2023-03-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation