The Sesquiterpene, Selin-11-en-4α-ol, from Artemisia vulgaris Inhibits Lipopolysaccharide-Induced Inflammatory Responses in RAW264.7 Cells via MAPK and NF-κB Signaling Pathways

  • Impact factors: 1.8
  • Publication: Natural Product Communications
  • Author:Ning Wei, Wanwen Dong, Tao Liu, Yuying Guo, Feng Liang, Yuejiao You, Cuifang Ye, Yifei Wang, Qiaoli Wang, Zhiping Wang
  • DOI citation-doi:10.1177/1934578X231207268
  • Date:2023-11-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation