The study of GSDMB in pathogenesis of psoriasis vulgaris

  • Impact factors: 3.752
  • Publication: PLoS One
  • Author:Xiaojuan Ji, Huaqing Chen, Ling Xie, Shiqi Chen, Shan Huang, Qi Tan, Huifang Yang, Tao Yang, Xiaoying Ye, Zhaolin Zeng, Chunlei Wan, Longnian Li
  • DOI citation-doi:10.1371/journal.pone.0279908
  • Date:2023-01-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation