The TRIM21-FOXD1-BCL-2 axis underlies hyperglycaemic cell death and diabetic tissue damage

  • Impact factors: 9
  • Publication: Cell Death & Disease
  • Author:Cheng Wenwen, Cai Cifeng, Xu Yifan, Xiao Xueqi, Shi Tiantian, Liao Yueling, Wang Xiaoyi, Chen Shasha, Zhou Meiliang, Liao Zhiyong
  • DOI citation-doi:10.1038/s41419-023-06355-1
  • Date:2023-12-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation