Theaflavin-3,3’-Digallate Ameliorates Collagen-Induced Arthritis Through Regulation of Autophagy and Macrophage Polarization

  • Impact factors: 4.631
  • Publication: Journal of Inflammation Research
  • Author:Lei Zhang, Wenming Li, Zhenyang Hou, Zhidong Wang, Wei Zhang, Xiaolong Liang, Zerui Wu, Tianhao Wang, Xin Liu, Xiaole Peng, Xing Yang, Huilin Yang, Dechun Geng
  • DOI citation-doi:10.2147/JIR.S374802
  • Date:2023-01-09

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation