Therapeutic effect and transcriptome-methylome characteristics of METTL3 inhibition in liver hepatocellular carcinoma

  • Impact factors: 5.8
  • Publication: Cancer Cell International
  • Author:Liu Qingbin, Qi Jingjing, Li Weiyang, Tian Xinchen, Zhang Jiaqi, Liu Fen, Lu Xiulian, Zang Hengchang, Liu Chenqiao, Ma Changlin, Yu Yong, Jiang Shulong
  • DOI citation-doi:10.1186/s12935-023-03096-1
  • Date:2023-11-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation