TIFA contributes to periodontitis in diabetic mice via activating the NF‑κB signaling pathway

  • Impact factors: 3.4
  • Publication: Molecular Medicine Reports
  • Author:Xiaoqian Guo, Guangwei Qiao, Jingjiao Wang, Changyi Yang, Min Zhao, Qian Zhang, Yingbiao Wan
  • DOI citation-doi:10.3892/mmr.2023.13146
  • Date:2023-12-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation