Timosaponin AIII promotes non-small-cell lung cancer ferroptosis through targeting and facilitating HSP90 mediated GPX4 ubiquitination and degradation

  • Impact factors: 10.75
  • Publication: International Journal of Biological Sciences
  • Author:Zhou Cong, Yu Ting, Zhu Rui, Lu Junjie, Ouyang Xiaohu, Zhang Zili, Chen Qianyun, Li Junyi, Cui Jing, Jiang Feng, Jin Kim Yun, Sarapultsev Alexey, Li Fangfei, Zhang Ge, Luo Shanshan, Hu Desheng
  • DOI citation-doi:10.7150/ijbs.77979
  • Date:2023-02-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation