TIPE2 regulates periodontal inflammation by inhibiting NF-κB p65 phosphorylation

  • Impact factors: 2.7
  • Publication: Journal of Applied Oral Science
  • Author:DU Yanmei,LIU Xiaohua,XIAO Changjie,LI Jianbin,SHENG Zhenxian,WANG Yuxin,WANG Ronglin,YU Xijiao
  • DOI citation-doi:10.1590/1678-7757-2023-0162
  • Date:2023-07-24

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation