TLR7 enhancing follicular helper T (Tfh) cells response in C57BL/6 mice infected with Plasmodium yoelii NSM TLR7 mediated Tfh cells in P. yoelii infected mice

  • Impact factors: 6.4
  • Publication: IMMUNOLOGY
  • Author:Quan Yang, Lu Zhou, Zhengrong Tan, Yiqiang Zhu, Lengshan Mo, Chao Fang, Jiajie Li, Chen Chen, Ying Luo, Haixia Wei, Weiguo Yin, Jun Huang
  • DOI citation-doi:10.1111/imm.13736
  • Date:2023-12-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation