Transferrin-Modified Triptolide Liposome Targeting Enhances Anti-Hepatocellular Carcinoma Effects

  • Impact factors: 4.7
  • Publication: Biomedicines
  • Author:Xiaoli Zhao, Yifan Yang, Xuerong Su, Ying Xie, Yiyao Liang, Tong Zhou, Yangqian Wu, Liuqing Di
  • DOI citation-doi:10.3390/biomedicines11102869
  • Date:2023-10-23

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation