Transient regulatory-T-cell interruption promotes skin-resident memory T cells mediated tumor protection

  • Impact factors: 4.6
  • Publication: Scientific Reports
  • Author:Zhao Shushu,Wu Shuting,Jiang Sheng,Zhou Xiaoyu,Zhao Gan,Wang Bin
  • DOI citation-doi:10.1038/s41598-023-36884-w
  • Date:2023-07-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation