Transplantation of A2 type astrocytes promotes neural repair and remyelination after spinal cord injury

  • Impact factors: 7.525
  • Publication: Cell Communication and Signaling
  • Author:Chang Jie, Qian Zhanyang, Wang Binyu, Cao Jiang, Zhang Sheng, Jiang Fan, Kong Renyi, Yu Xiao, Cao Xiaojian, Yang Lei, Chen Hongtao
  • DOI citation-doi:10.1186/s12964-022-01036-6
  • Date:2023-02-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation