TREM2hi resident macrophages protect the septic heart by maintaining cardiomyocyte homeostasis

  • Impact factors: 19.865
  • Publication: Nature Metabolism
  • Author:Zhang Kai, Wang Yang, Chen Shiyu, Mao Jiali, Jin Yue, Ye Hui, Zhang Yan, Liu Xiwang, Gong Chenchen, Cheng Xuejun, Huang Xiaoli, Hoeft Andreas, Chen Qixing, Li Xuekun, Fang Xiangming
  • DOI citation-doi:10.1038/s42255-022-00715-5
  • Date:2023-01-12

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation