Trichinella spiralis dipeptidyl peptidase 1 suppressed macrophage cytotoxicity by promoting M2 polarization via the STAT6/PPARγ pathway

  • Impact factors: 4.4
  • Publication: VETERINARY RESEARCH
  • Author:Yan Shu Wei, Zhang Ru, Guo Xin, Wang Bo Ning, Long Shao Rong, Liu Ruo Dan, Wang Zhong Quan, Cui Jing
  • DOI citation-doi:10.1186/s13567-023-01209-2
  • Date:2023-09-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation