TRIM45 aggravates microglia pyroptosis via Atg5/NLRP3 axis in septic encephalopathy

  • Impact factors: 9.3
  • Publication: Journal of Neuroinflammation
  • Author:Huang Xuliang, Ye Changzhou, Zhao Xinyu, Tong Yao, Lin Wen, Huang Qingqing, Zheng Yuhao, Wang Junlu, Zhang Anqi, Mo Yunchang
  • DOI citation-doi:10.1186/s12974-023-02959-8
  • Date:2023-11-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation