Tumor lysates-constructed hydrogel to potentiate tumor immunotherapy

  • Impact factors: 11.467
  • Publication: JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE
  • Author:Xiangwu Chen, Zeyu Jiang, Yang Lin, Cancan Yu, Xinxin Nie, Guixiang Xu, Wei Xu, Yue Jiang, Yuxia Luan
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jconrel.2023.05.005
  • Date:2023-05-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation