Ultra-durable cell-free bioactive hydrogel with fast shape memory and on-demand drug release for cartilage regeneration

  • Impact factors: 16.6
  • Publication: Nature Communications
  • Author:Yang Yuxuan, Zhao Xiaodan, Wang Shuang, Zhang Yanfeng, Yang Aiming, Cheng Yilong, Chen Xuesi
  • DOI citation-doi:10.1038/s41467-023-43334-8
  • Date:2023-11-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation