Up-regulation of PPAR-γ involved in the therapeutic effect of icariin on cigarette smoke-induced inflammation

  • Impact factors: 3.282
  • Publication: PULMONARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS
  • Author:Qiuping Li, Hongying Zhang, Xinpeng Yan, Zhengxiao Zhao, Jian Qiu, Lingli Hu, Shan Jiang, Qing kong, Jing Sun, Lulu Li
  • DOI citation-doi:10.1016/j.pupt.2023.102197
  • Date:2023-01-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation