Upregulation of postsynaptic cAMP/PKA/CREB signaling alleviates copper(Ⅱ)-induced oxidative stress and pyroptosis in MN9D cells

  • Impact factors: 4.5
  • Publication: TOXICOLOGY
  • Author:Qian Zhou, Ying Zhang, Lu Lu, Wei Shi, Hu Zhang, Weizhuo Qin, Yucheng Wang, Yuepu Pu, Lihong Yin
  • DOI citation-doi:10.1016/j.tox.2023.153582
  • Date:2023-06-22

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation