Urinary matrix metalloproteinase-7 is a sensitive biomarker to evaluate renal tubular injury in patients with minimal change disease and focal segmental glomerulosclerosis

  • Impact factors: 5.86
  • Publication: Clinical Kidney Journal
  • Author:Yin Dan-yang, Hou Gai-ling, Yang Xiao-qing, Bi Liang-liang, Mei Xiao-feng, Bai Meng-ke, Zhou Li, Zhu Shan, Huang Yan-jie
  • DOI citation-doi:10.1093/ckj/sfad027
  • Date:2023-02-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation